வளங்கள்

நமது தேசத்தின் பாரம்பரியமான விவசாய முறைகளை காத்து, வளர்ந்து வரும் புதிய உத்திகளை இணைத்து சூழலியல் பாதுகாப்பு, மண் வளம், நீர் வளம், விதைத் தன்மை, பசு, தாவரம் மற்றும் உயிர் வளத்தை காத்திட.

Leave a Reply