நமது பாரம்பரியம்

பாரம்பரியமான நமது விவசாயம் சார்ந்த அறிவு நுணுக்கங்களை சேகரித்து, பரிசோதனை செய்து, சிறந்த உத்திகளை இணைத்து, மேம்படுத்தி விவசாயிகளுக்கு வழங்குவதின் மூலம் நமது பாரம்பரியத்தை மற்ற நாடுகளுக்கு பறிகொடுக்காமல் தடுத்து காப்பது.

Leave a Reply