தொழிலாளர்களின் வளர்ச்சி

தேசிய அளவில் அனைத்து விவசாயிகளையும் ஒருங்கிணைத்து சமூக பொருளாதார, கலாச்சார மற்றும் கல்வியில் வளர்ச்சி பெற வழிநடத்துதல்.

Leave a Reply