அரசு திட்டங்கள்

S.NO

திட்டம்

திட்டத்தின் முழு விவரம்

01

பிரதமர் பசல் பீமா திட்டம் – செயல்பாட்டு வழிகாட்டுதல்கள் http://www.agritech.tnau.ac.in/govt_schemes_services/pdf/OprationalGuidelines1822016.pdf

02

வேளாண் விரிவாக்க அறிக்கை- 2012- 2017 http://agritech.tnau.ac.in/govt_schemes_services/pdf/working%20group-Agrl.%20extn.pdf

03

விரைவுபடுத்தப்பட்ட பாசன நன்மைகள் திட்டம் http://agritech.tnau.ac.in/govt_schemes_services/pdf/

Accelerated%20Irrigation%20Benefits%20Programme.pdf

04

குழந்தை வளர்ச்சி சேவைகள் http://agritech.tnau.ac.in/govt_schemes_services/govt_serv_schems_icds.html

05

மத்திய அளவிலான வேளாண் திட்டம் http://agritech.tnau.ac.in/ta/govt_schemes_services/govt_serv_schems_nadp_cg_ta.html

06

ராஷ்டிய க்ரிஷி விகாஷ் யோஜ்னா http://agritech.tnau.ac.in/govt_schemes_services/RKVY_Guildlines_(XII_Plan)-2014.pdf

07

தேசிய கிராமப்புற வேலை வாய்ப்புஉறுதியளிப்பு திட்டம் http://agritech.tnau.ac.in/ta/govt_schemes_services/pdf/

National%20Rural%20Employment%20Guarentee%20Agency.pdf